• Àmbits de treball
Producció

Posem a disposició del sector agroalimentari un servei d’assessorament integral sobre el cultiu, processament i transformació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals, sempre en un marc de sostenibilitat que sigui compatible amb la viabilitat econòmica de les explotacions. 

Acompanyem a les explotacions agràries que desitgin incorporar noves espècies o varietats en els seus esquemes productius, o bé optimitzar processos ja existents.  Oferim assistència tècnica tan puntual com continuada, visites de seguiment i també la realització de sol·licituds, justificacions d’ajuts i subvencions, i d’altres tràmits administratius. 

Acompanyem a les explotacions en la posada a punt i manteniment dels processos de transformació i comercialització de productes derivats de matèries primeres consistents en espècies vegetals silvestres o cultivades (pels mateixos transformadors o no) seguint uns estàndards sostenibles, d’economia circular i de respecte amb l’entorn social i natural. Alhora, també realitzem un acompanyament en tot allò referent a la imatge, comunicació i relat, que ajudi a posicionar-se en el mercat. 

Som una entitat inscrita al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya en matèria de producció agrícola i ramadera.

Transformació

Acompanyem als productors o emprenedors en tot el procés necessari per a la transformació de les  espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals en productes derivats amb un elevat valor afegit. Alhora, ajudem a optimitzar els processos d’aquells qui ja estan duent a terme la transformació d’aquestes espècies i varietats, ja sigui millorant l’eficiència del procés productiu, la qualitat dels productes resultants, o l’estratègia comunicativa i comercial. En tots els casos partim de la premisa de la sostenibilitat com a element irrenunciable, la qual ha de ser compatible amb la viabilitat econòmica.   

 Ens encarreguem de la posada a punt o optimització dels processos d’elaboració, transformació, comunicació i comercialització de productes derivats obtinguts a partir d’espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals, seguint uns estàndards de sostenibilitat, d’economia circular i de respecte amb l’entorn social i natural. També realitzem un acompanyament en tot allò referent a la imatge, la comunicació, el relat, i el màrqueting, ajudant així a posicionar-se en el mercat.

Oferim assistència tècnica, tan puntual com continuada, visites de seguiment i també la realització de sol·licituds, justificacions d’ajuts i subvencions, i d’altres tràmits administratius. 

Restauració

Oferim orientació i formació personalitzada, continuada o puntual, sobre etnobotànica aplicada a l’alimentació i a les propietats i maneig culinari dels productes locals, en un marc de consum sostenible. Ajudem així a diversificar l’oferta gastronòmica de l’establiment i a crear un relat propi a través de la cuina, especialment interessant per aquells projectes gastronòmics i restaurants que vulguin disposar d’una carta diversa i singular, de proximitat i temporada amb productes originals i elevat valor afegit.

També contribuïm a optimitzar els processos relatius amb l'aprovisionament de matèries primeres, gràcies als vincles amb els productors locals i eines de planificació, i oferim acompanyament integral en matèria de sostenibilitat gastronomica. 

D’altra banda, també realitzem oferim assessorament, ja sigui continu o suport puntual, en tot allò referent a la imatge, la comunicació, el relat, la coherència i el màrqueting, ajudant així a posicionar-se i a arribar als consumidors potencials.

 • Serveis

Materialització d'idees i projectes

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica
 • Estudis de sostenibilitat i mediambientals
 • Obtenció de documentació per a la implementació d’activitats agràries i     agropecuàries
 • Pla de divulgació, comunicació i comercialització
 • Disseny i imatge
 • Xarxes socials i media

Producció agrícola

 • Incorporació d’espècies silvestres i varietats tradicionals a les explotacions
 • Increment de la rendibilitat econòmica de les explotacions
 • Reconversió de la quantitat a la qualitat
 • Diversificació agrària
 • Producció integrada
 • Producció agrària ecològica 
 • Reconversió de cultius convencionals en ecològics

Producció ramadera

 • Avaluació del potencial gastronòmic
 • Maneig de productes
 • Desenvolupament de productes
 • Optimització de processos productius
 • Avaluacions sensorials
 • Anàlisis de mercat

Tràmits administratius

 • DUN (Declaració Única Agrària) i ajuts agrícoles i ramaders associats
 • Ajuts agrícoles i ramaders associats al Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
 • Ajuts primera instal·lació de joves agricultors i agricultores inclosos al Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
 • Ajuts millora de la competitivitat de les explotacions agràries inclosos al Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
 • Ajuts diversificació agrària inclosos al Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
 • Quaderns d’explotació de producció integrada, ecològica i del MAGRAMA
 • Legalització de pous

Biodiversitat

 • Implementació d’infraestructures agroecològiques per afavorir la biodiversitat i els serveis ecosistèmics
 • Preservació o millora de la qualitat ecològica i paisatgística de l'explotació
 • Estudis d’elements o espècies singulars
 • Acords de custòdia

Descripció de la línia d'actuació

Projectes realitzats i/o en curs