Condicions d'ús de l’espai agenda d’activitats

1. LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre el COL·LECTIU EIXARCOLANT, C/ Doctor Pujades 64, 4t 1a – Igualada (08700), i amb CIF G66832981 (en endavant, "COL·LECTIU EIXARCOLANT") i els tercers (en endavant, "Usuaris") que adquireixen activitats a través de l’espai agenda d’activitats del lloc web oficial del COL·LECTIU EIXARCOLANT (https://eixarcolant.cat/agenda, d'ara endavant "espai agenda").

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar l'espai agenda, a adquirir les activitats i a utilitzar cadascun dels serveis de l’espai agenda de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de l'espai agenda per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets del COL·LECTIU EIXARCOLANT, dels seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS

3.1 El COL·LECTIU EIXARCOLANT es reserva el dret a decidir, en cada moment, les activitats que s'ofereixin als Usuaris a través de l’espai agenda. En particular, el COL·LECTIU EIXARCOLANT podrà en qualsevol moment afegir noves activitats a les ofertades o incloses a l’espai agenda, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquestes noves activitats es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, el COL·LECTIU EIXARCOLANT es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes d’activitats que s'ofereixen a l’espai agenda.

3.2 Les activitats incloses a l’espai agenda es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web al les activitats efectivament ofertes. Les característiques de les activitats i els seus preus apareixen a l’espai agenda. Els preus indicats a l’espai agenda són en Euros i inclouen l'IVA sempre i quan l’activitat així ho requereixi, llevat que s’indiqui el contrari.

4. DRET CANCEL·LACIÓ O DE DESISTIMENT

4.1 L’adquisició d’aquests serveis d’activitats per part de l’usuari a l’espai agenda queden exclosos del dret de desistiment i per tant, no es retornarà l’import efectuat un cop realitzada la inscripció i el pagament, a excepció de cancel·lació de l’activitat per part del COL·LECTIU EIXARCOLANT o per modificació d’alguna de les seves condicions a l’espai agenda.

4.2 En cas de cancel·lació de l’activitat per part del COL·LECTIU EIXARCOLANT o de desistiment de l’Usuari degut a una modificació de l'activitat a l’espai agenda, la devolució de l'import pagat serà efectuada pel COL·LECTIU EIXARCOLANT. Per a això, el client haurà d'indicar al correu electrònic info@eixarcolant.cat el número i el titular del compte bancari al qual el COL·LECTIU EIXARCOLANT haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

5. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

5.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@eixarcolant.cat.

6. SERVEI D’INSCRIPCIÓ

6.1 L'àmbit territorial de les vendes d’activitats a través de l’espai agenda és exclusivament per al territori de la Unió Europea, de manera que el servei d’inscripció només serà per a aquest territori. Les activitats comprades a través de l’espai agenda s'enviaran a l'adreça web d’inscripció que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament.

6.2 El servei d’inscripció d’activitats del COL·LECTIU EIXARCOLANT, es realitza amb la col·laboració amb diferents operadors logístics web de reconegut prestigi.

6.3 El cost de la gestió de les inscripcions d’activitats web de l’espai agenda està inclòs en el preu final indicat. En el moment d'adquisició de les activitats, l'Usuari no serà informat del cost exacte que suposa aquesta gestió.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de l’espai agenda i de cada una de les activitats presentades, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial del propi COL·LECTIU EIXARCOLANT o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

7.2 Tret que fos autoritzat pel COL·LECTIU EIXARCOLANT o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar , prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de l’espai agenda únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos

7.3 L'Usuari s’haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per la COL·LECTIU EIXARCOLANT o per tercers a l’espai agenda.

8. CONTRASENYES

El COL·LECTIU EIXARCOLANT facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a soci/a al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als descomptes dels serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar al COL·LECTIU EIXARCOLANT de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

9. SISTEMES DE PAGAMENT I TARGETES ACCEPTADES

Els Usuaris podran realitzar els seus pagaments a l'espai agenda mitjançant les targetes de Visa i de Mastercad per realitzar l'adquisició d'activitats.

10. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat d'Igualada, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.