Trobada Sectorial diumenge 14 d’abril: Jornada Tècnica inclosa en el Pla Anual De Transferència Tecnològica (PATT)

Cadenes de valor i posicionament de mercat dels projectes que treballen amb espècies silvestres útils i varietats tradicionals – Distintiu de qualitat gestionat mitjançant garantia participativa, criteris a complir.

Una de les mancances estructurals que presenten els projectes que treballen en l'actualitat amb espècies silvestres útils (ja siguin destinades als camps de l'alimentació, la cosmètica, els preparats medicinals, o d'altres) és la dificultat per accedir al mercat de consumidors i alhora diferenciar-se i posicionar-se. Això és degut principalment perquè són projectes, ara per ara, de petita envergadura, els quals generen un producte de gran qualitat i pel qual hi ha un clara demanda però que en moltes ocasions no disposen de la capacitat operativa ni l'estratègia necessàries per comercialitzar-los degudament. Aquest és un dels principals reptes que ha d'afrontar el sector i que han de tenir presents tots els projectes que s'iniciïn. En aquest sentit, i tal i com ja hem estat treballant en altres Jornades tècniques i projectes, resulta imprescindible definir una estratègia conjunta per aconseguir que els productes elaborats amb espècies silvestres i varietats tradicionals arribin als consumidors i siguin fàcilment identificables, garantint així la viabilitat econòmica dels diferents projectes.

En concret, en aquesta jornada tècnica es treballarà amb la perspectiva que, en menys d’un any surti a la llum un distintiu de qualitat gestionat mitjançant garantia participativa que permeti diferenciar de forma ràpida aquells productes elaborats amb espècies silvestres o varietats tradicionals i que alhora compleixen uns determinats criteris de sostenibilitat tant ambientals com econòmics i socials.

Es treballarà per tal de consensuar i cercar una posició conjunta sobre aspectes que ara per ara encara no estan resolts, i que són cabdals per al bon funcionament i utilitat del distintiu. Sobre aquests aspectes es cercarà obtenir una posició consensuada entre tots els participants i que alhora no contravingui amb l’objectiu del distintiu com a tal.

El llistat d’aspectes a tractar, així com els punts de debat en concret que caldrà acordar, es facilitaran abans de la trobada sectorial a tots els participants, alhora que seran breument presentats el dia mateix de la trobada. Alguns dels aspectes que s’abordaran, a tall d’exemple, seran:

  • Quines formes legals d’organització poden acollir-se al distintiu de qualitat?
  • Es té en compte el criteri de proximitat, i sobretot, en què es concreta el terme proximitat?
  • Es limita el nombre d’actors que intervinguin en la cadena de valor, o dit en uns altres termes, quin és el nombre màxim d’intermediaris que hi pot haver per acollir-se al distintiu?
  • Cal estar inscrit en el CCPAE per emprar el distintiu?
  • En quin percentatge els productes que obtinguin el distintiu han de contenir espècies silvestres o varietats tradicionals? Quins requisits s’estableixen sobre la resta d’ingredients?
  • Com es visibilitza el diferent grau de compliment dels requisits del distintiu en funció del producte? És a dir, s’estableix un llindar mínim a partir del qual es pot emprar el distintiu, però superat aquest llindar, hi haurà qui el complirà amb escreix i hi haurà qui el complirà de forma menys àmplia. Com es visibilitza en cas que es consideri interessant reflectir-ho?
  • Quina importància es dóna a la traçabilitat i origen del producte en el sentit que els consumidors puguin controlar tot el procés seguit des del cultiu fins a la compra final?
  • Com es reflecteix i posa a disposició dels consumidors el % de PVP que va destinat a cadascun dels actors implicats en el procés de cultiu, transformació i comercialització, i com es limita (si es creu que cal) l’IPOD?

Quan i on es duu a terme aquesta trobada sectorial (Jornada PATT)? El Diumenge 14 d’abril a la seu del Col·lectiu Eixarcolant, situada al poble de Jorba - 08719 (C/ Major 47 – 49), a 5 minuts d’Igualada. L’horari serà de 9:30h a 14:00h, amb possibilitat de dinar per tots els assistents que ho desitgin. 

Qui hi pot participar? Tothom que d’una forma o d’altra treballi professionalment amb espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals. La participació és gratuïta però cal inscripció prèvia que podeu realitzar a través del web

Realitzar Inscripció