Inscripció Trobada Sectorial diumenge 14 d’abril

Cadenes de valor i posicionament de mercat dels projectes que treballen amb espècies silvestres útils i varietats tradicionals – Distintiu de qualitat gestionat mitjançant garantia participativa, criteris a complir.

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’entitat Col·lectiu Eixarcolant per a que tracti les dades, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal sobre persones. A més, i de conformitat amb la llei de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) anteriorment esmentada, l'informen que les dades que voluntàriament ens faciliti mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer "Registre socis i sòcies del Col·lectiu Eixarcolant”, propietat de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint un correu electrònic a info@eixarcolant.cat