Prospeccions etnobotàniques

Desenvolupem estudis encaminats a documentar els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat d’una determinada àrea geogràfica o comunitat cultural, fent èmfasi especial en les varietats agrícoles tradicionals i les plantes silvestres comestibles, i els seus usos.

Potencial gastronòmic i maneig de producte

Estudiem quin és el maneig de producte més adequat per cada espècie i varietat, quin és el seu potencial gastronòmic, i quins són els productes gastronòmics als quals pot donar lloc. Es tracta de conèixer els seus atributs nutricionals, organolèptics i estructurals, per definir els sistemes més adequats per al seu processament, preparació culinària, i conservació. L’horitzó és l’obtenció de productes nutricionalment interessants, organolèpticament excel·lents, i sostenibles a tots els nivells que puguin arribar al mercat. Aquesta recerca es duu a terme a l’obrador experimental de Col·lectiu Eixarcolant, unes instal·lacions úniques dissenyades precisament per avaluar gastronòmicament aquestes espècies i varietats i extreure el màxim potencial.

Estudis sensorials i valor organolèptic

Determinem  el perfil sensorial i el valor organolèptic de les espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals, i dels seus derivats. Realitzem avaluacions tant amb panell d’experts com amb el públic general, en funció dels requeriments de cada cas, les quals permeten definir, d’una banda, les opcions de maridatge d’una determinada espècie o varietat, i d’altra la qualitat ogranolòptica de l'espècie, varietat, o producte.

Caracteritzacions i assaigs

Determinació de les principals característiques agronòmiques, morfològiques, i sensorials que permeten definir una determinada varietat tradicional o espècie silvestre comestible, i que permeten diferenciar-la d’altres varietats o espècies similars. Realització d'assaigs de cultiu on s’anlitzen variables de caire agronòmic, tals com la fenologia, la productivitat i la qualitat d’una determinada espècie o varietat  (quan es cultiva sota diferents condicions ambientals o de maneig), o de diverses espècies o varietats (que es cultiven sota les mateixes condicions ambientals i de maneig).

Instauració de nous cultius 

Avaluem el potencial de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals per esdevenir nous cultius basats en la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, que contribueixin a diversificar les explotacions agrícoles i dinamitzar les zones rurals. Ens encarreguem d'identificar les espècies i varietats potencialment més adequades per ser cultivades en un determinat indret i context, i duem a terme els estudis que permetin optimitzar-ne la sembra, maneig, recol·lecció i si s’escau processament.

Anàlisis de mercat

Analitzem quina és la percepció dels consumidors vers les espècies, varietats, o productes, que es volen introduir al mercat. Són dades cabdals per poder conèixer quins són els criteris de decisió de compra preponderants en cada cas, i quin és el ninxol de mercat i potencial de comercialització de cada producte. Defineixen, alhora, l’estratègia comunicativa que caldrà seguir per tal d'introduir amb èxit aquell producte. Es parteix, en tots els casos, de la premisa de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.


Què són els projectes de recerca?

Projectes de recerca realitzats