Si l’objectiu de fons del Col·lectiu Eixarcolant és la transformació del model agroalimentari vers un sistema més sostenible, just, equitatiu, i que garanteixi l’equilibri territorial, el desenvolupament sostenible i el benestar de la població, en tot allò que fem hem de ser totalment coherents i conseqüents amb aquests supòsits. Predicar amb l’exemple, aplicar tots els preceptes de l’economia social i solidària, i ser totalment transparents, fins al darrer detall. 

Aquest és l’objectiu del present apartat de transparència, en el qual tothom qui ho desitgi pot consultar informació sobre els comptes del Col·lectiu Eixarcolant: els fluxos monetaris, els balanços de les línies d’actuació, el pressupost anual, les inversions realitzades, els salaris, i el codi ètic. Tenim clar que tothom ha de poder accedir a aquesta informació perquè la transparència és la millor garantia que realment allò que diem i allò que fem està perfectament alineat, que gestionem els recursos de la forma més òptima possible per assolir els objectius transformadors del projecte, i que en definitiva no hi ha res a amagar. I si trobeu a faltar alguna dada o informació en aquest apartat de transparència us demanem, si us plau, que ens la demaneu, ja que si no l’hem publicada no és pas per interès sinó segurament per descuit.

Codi ètic i salaris

Punt 1. En els projectes desenvolupats pel Col·lectiu Eixarcolant que donada la seva envergadura requereixin una dedicació continuada, que ultrapassi la que es pot aportar de forma voluntària i que per tant requereixin la dedicació professional per tal de dur-los a terme, s’estableix: 

Punt 1.1. El salari serà igual per a totes les persones que participin en el desenvolupament del projecte, essent per tant l’escalat salarial nul. 

Punt 1.2. El salari es fixa per al 2021, suposant una jornada laboral complerta (40 hores setmanals) en 1.400 € nets, o la part proporcional en cas de jornades parcials, essent aquesta la quantitat percebuda per totes les persones que participin professionalment en el projecte, independentment del càrrec o antiguitat. 

Només s’estableix una excepció en aquest supòsit, per a persones implicades professionalment en el projecte que desenvolupin tasques totalment acotades o repetitives, i que no impliquin responsabilitat o coordinació. En aquests casos el salari serà un 40% inferior al salari estàndard, però mai podrà estar per sota del 1.200 € nets, o la part proporcional en cas de jornades parcials.

Punt 1.3. El salari fixat es podrà revisar anualment en l’assemblea general ordinària, però en cap cas es podrà superar el topall de 2.500 € (+/- IPC), en considerar-se que per sobre d’aquesta quantitat no s’incrementa el benestar i es fomenta un model de consum poc sostenible. 

Punt 1.4. La incorporació de persones amb dedicació professional a alguns dels projectes desenvolupats pel Col·lectiu Eixarcolant, haurà de ser aprovada per la Junta, reflectida en acta, i els socis / sòcies disposaran d’un període de 15 dies naturals des de l’enviament de l’acta per tal de presentar al·legacions. En tots els casos es seguiran criteris exclusivament competencials, formatius, i professionals, per a l’elecció de les persones candidates. 

Punt 2. Queden explícitament exemptes de dedicació professional les tasques relatives a la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, les reunions de junta i assemblees, les jornades de voluntariat, la participació en els nodes territorials, i totes aquelles actuacions / activitats que no tinguin una clara relació amb algun dels projectes / línies de treball en les quals per al seu correcte desenvolupament la dedicació ultrapassi la capacitat del voluntariat. 

Punt 3. Per garantir la transparència en tot allò relatiu a les actuacions desenvolupades per part del Col·lectiu Eixarcolant, s’establirà un espai de transparència, de domini públic, en el web eixarcolant.cat, on es podran consultar els fluxos monetaris, els balanços de les línies d’actuació, el pressupost anual, les inversions realitzades, els salaris, i el codi ètic. Alhora, també es podrà consultar, a partir del 2020, la memòria de l’any anterior, que haurà d'ésser publicada abans de finals de març de l’any següent. 

Subvencions solicitades i rebudes

Per més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.