Prospeccions etnobotàniques

Desenvolupem estudis encaminats a documentar els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat d’una determinada àrea geogràfica o comunitat cultural, fent èmfasi especial en les varietats agrícoles tradicionals i les plantes silvestres comestibles, i els seus usos.

Neteja de llavors i controls de qualitat

Oferim un servei de neteja i control de qualitat dirigit a tots aquells professionals que desitgin produir-se les pròpies llavors i no disposin d’aquests mitjans, i també als bancs de germoplasma que necessitin realitzar o optimitzar aquests processos. 

Conservació de germoplasma

Ens encarreguem de la conservació ex-situ del germoplasma de més de 400 especies silvestres comestibles, varietats agrícoles tradicionals, i varietats ornamentals tradicionals, que conservem en el nostre banc de llavors i multipliquem regularment per tal de mantenir-ne la viabilitat i diversitat genètica. Oferim la conservació de material genètic d'aquelles persones o entitats que no tinguin la capcitat de dur a terme aquesta tasca.

Caracteritzacions agromorfològiques  i sensorials

Determinació de les principals característiques agronòmiques, morfològiques, i sensorials que permeten definir una determinada varietat tradicional o espècie silvestre comestible, i que permeten diferenciar-la d’altres varietats o espècies similars. 

Assaigs i multiplicació de varietats 

Realització d'assaigs de cultiu en els quals s’anlitzen variables de caire agronòmic, tals com la fenologia, la productivitat i la qualitat d’una determinada espècie o varietat  (quan es cultiva sota diferents condicions ambientals o de maneig), o de diverses espècies o varietats (que es cultiven sota les mateixes condicions ambientals i de maneig). També es duu a terme la multiplicació d’espècies i varietats per encàrrecs específics.

Estratègies de valorització, promoció i difusió

Duem a terme accions comunicatives i projectes de transferència que permetin traslladar de nou, vers el sector agrícola i la població general, la informació relativa a aquestes espècies i varietats i els seus coneixements associats. La tipologia de projecte o acció a desenvolupar s’adapta a la realitat de cada cas i als objectius concrets a assolir.


Què és la recuperacació de varietats tradicionals i plantes silvestres?

Projectes realitzats en aquesta línia d'actuació