Fins ara els segells ecològics Europeu i Català (emesos pel CCPAE - Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), així com altres distintius i regulacions sobre productes agroalimentaris vigents en territori català, han estat les eines implantades per promoure el consum de proximitat i sostenible, la producció agroecològica de qualitat i arrelada al territori, i per desenvolupar un model productiu que tingui derivades positives en termes ambientals, socials, i econòmics. 

Tanmateix les eines esmentades han resultat insuficients a diversos nivells, com ara en els criteris de regulació establerts o sobre l’efecte que generen en el consumidor a l’hora d’adquirir els productes. Davant d’aquesta realitat, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya s’ha iniciat un procés que hauria de culminar amb la implantació d’un nou mecanisme de certificació de la sostenibilitat de les explotacions agrícoles, el qual s’ha batejat amb el nom de Producció Agrària Sostenible (PAS). 

La inclusió de paràmetres socials en aquest nou model de producció (PAS) és imprescindible per garantir la sostenibilitat del sistema productiu i econòmic del sector primari, ja que sense criteris socials seria complex revertir les dinàmiques actuals del sector i de retruc es veurien compromesos el manteniment de la pròpia activitat agrícola, l’equilibri territorial i la seguretat alimentària del país.

Des del Col·lectiu estem treballant amb el DARP per fer possible el Bloc Social de la PAS, elaborant els criteris que han de conformar aquest bloc, i que han de permetre poder obtenir uns indicadors fàcilment mesurables i avaluables per definir el grau de sostenibilitat social i econòmica de les explotacions agràries catalanes. 

Per a aconseguir un elevat grau de sostenibilitat social i econòmica, es consideren imprescindibles els 5 objectius generals següents, i cadascun d’ells es desglossarà en una fitxa tècnica per tal de poder-se aplicar a la certificació:

1. Garantir un preu just per als productes agroalimentaris i la viabilitat de les explotacions.

2. Fomentar els circuits curts i l’economia circular

3. Reforçar l’activitat agrària com a element clau per enfortir el teixit socioeconòmic i fixar la població a les zones rurals.

4. Fomentar unes condicions laborals dignes, la redistribució de la riquesa, i la dignificació i revalorització del sector agrari.

5. Incentivar la diversificació de les explotacions agràries i/o la complementarietat entre explotacions del mateix territori.