Identificació de reptes i oportunitats, i establiment de fulls de ruta

Davant d’una determinada realitat o necessitat referent al model agroalimentari, territorial, o de desenvolupament socioeconòmic, ens encarreguem de realitzar una anàlisi global de la situació per tal de determinar de forma consensuada i argumentada quines són les millors eines per donar-hi resposta. Es tracta de fer possible la definició de models i horitzons de desenvolupament a mig i llarg termini, que minimitzin les oportunitats, responguin als reptes, permetin assolir els ODS 2030, i siguin adoptats per consens.

Estratègies per a l’assoliment de la sobirania alimentària, l’equilibri territorial, i els ODS 8, 9, 11, 12, 13, 15

Acompanyem els municipis i les entitats supramunicipals en la definició de l’estratègia i pla d’acció més adequats i eficients per avançar vers la sobirania alimentària, l’equilibri territorial i els ODS 2030. Inclou des de la diagnosi prèvia fins a la definició de les accions, finançament, i participació ciutadana, així com un procés de seguiment i avaluació.

Processos participatius

La participació dels diferents agents socials i econòmics afectat o interpel·lats és crucial per aconseguir que els projectes de dinamització territorial es duguin a terme de forma exitosa i consensuada. Segurament farà alentir el desenvolupament inicial del projecte, però serà clau perquè el plantejament s'adeqüi a la realitat, per identificar correctament els reptes als quals donar resposta, i perquè el teixit local es faci seu el projecte. 

Senyalitzacions i elements interpretatius

Confeccionem tot tipus de senyalitzacions i elements interpretatius, amb formats innovadors i didàctics, per tal que la població local i els usuaris d’un determinat espai disposin de tota la informació necessària per, de forma atractiva, poder aprendre a llegir el paisatge i valorar l’entorn. Plafons informatius i experimentals sobre flora i fauna, radiografies del paisatge, senyalització d’elements singulars, recull d’usos etnobotànics, o confecció d’itineraris temàtics són algunes de les propostes.

Desenvolupament de marcs normatius i regulacions adequats a les necessitats del teixit productiu, econòmic, i a la realitat social

Contribuïm a adaptar els marcs normatius i regulacions per tal que siguin una eina a partir de la qual avançar vers la transformació del model agroalimentari vers un sistema més sostenible, just i generador d’oportunitats. I també per fer que la normativa i les regulacions s’adaptin a la realitat productiva, econòmica i social, deixant de ser percebudes com una trava administrativa i esdevenint un vector de canvi.

Mediació i sinergies entre diferents actors

En l’objectiu general d’avançar vers el desenvolupament d’un model agroalimentari més sostenible, just i generador d’oportunitats, i en moltes de les accions o projectes que es duguin a terme per assolir tal objectiu, caldrà canviar dinàmiques de fons. Aquests procés de canvi pot generar tensions entre els diferents actors, les quals és important abordar des de l’escolta, l’empatia i la mediació, per aconseguir que la diversitat es tradueix en sinergies enlloc de conflictes. Ens encarregar de dur a terme la mediació i acompanyament necessari per fer-ho possible.

Valorització del patrimoni natural, agrari, i cultural

Duem a terme projectes que tingui per objectiu posar en valor el patrimoni natural, agrari i cultural d’un determinat municipi o àrea geogràfica. Seguim sempre el procés conceptual de primer analitzar quina és la realitat actual i context del patrimoni que es vol valoritzar, i quin és el seu potencial, per a partir d’aquí definir plans d’actuació coherents i realistes.


Què és la dinamització territorial?

Projectes de dinamització territorial realitzats