Actualment, la societat consumeix nombrosos productes amb un elevat valor de mercat que s’obtenen, o es podrien obtenir, en zones de cultius extensius de secà mitjançant el cultiu de noves espècies, contribuint així a la diversificació i a la dinamització de les àrees agrícoles de secà dedicades als cultius extensius. Un d’aquests productes és l’equivalent mediterrani de la quinoa (Chenopodium quinoa), el consum mundial de la qual no para de créixer i comporta nombrosos problemes a les comunitats locals on es cultivava originàriament, a més de ser un producte que un cop establert el seu consum aquí té una petjada de carboni molt elevada degut bàsicament al transport des del lloc de cultiu.

No obstant, existeix una planta local molt similar, les llavors de la qual podriem denominar com a “quinoa mediterrània” , el blet blanc (Chenopodium album). Les llavors de blet blanc tenen unes propietats organolèptiques i nutricionals equivalents, i fins i tot superiors a les de la quinoa, atès que presenten una menor quantitat d’antinutrients (en concret, saponines) fet que en facilita la digestió.

Es tracta d’espècies corresponents al mateix gènere, i per tant la coincidència no és sorprenent. L’element clau és que el blet blanc és una espècie de caràcter arvense / ruderal, que creix de forma massiva com a mala herba en moltes zones del país, i per tant el seu cultiu  permetria obtenir un producte de proximitat totalment equivalent a la quinoa mitjançant un cultiu extremadament sostenible.

Alhora, i en termes de diversificació i dinamització econòmica l’establiment d’aquest nou cultiu seria determinant ja que oferiria als agricultors l’opció de cultivar una espècie amb un elevat valor econòmic i per la qual existeix una gran demanda en el mercat tant local com global. 

El present projecte planteja l’establiment d’un cultiu de blet blanc a escala real en condicions extensives de secà per a l’obtenció de llavor en una explotació agrària professional, per tal d’establir un precedent i una metodologia agronòmica que consolidi l’espècie com una alternativa de futur, permeti la generalització del cultiu, i en fomenti la promoció sota el terme de “quinoa mediterrània”. 

En paral·lel s’elaborarà una guia de cultiu per als agricultors i agricultores que desitgin cultivar el blet blanc, partint de la premissa que el maneig ecològic és el més adequat per a l’espècie, la qual precisa una intervenció agronòmica mínima. Aquesta guia també inclourà aspectes tècnics relacionats amb la maquinària de sembra i de recol·lecció, així com els fluxos econòmics del cultiu i el balanç econòmic final d’acord amb diferents escenaris tant de productivitat com de preu de venda. Algunes de les accions de difusió i divulgació sobre la viabilitat econòmica del cultiu del blet banc es duran a terme al llarg del cicle de cultiu, però la major part d’elles es duran a terme un cop el cultiu hagi finalitzat i s’hagi confeccionat la corresponent guia.