Els horts del municipi de Copons, destaquen per la seva riquesa paisatgística i el seu traçat conformat per les diverses parcel·les, que es van esglaonant en feixes i es troben delimitades per marges de pedra seca que permeten salvar el desnivell del terreny. A diferència de la majoria de municipis de la zona, l’estructura urbana i dels horts s’ha mantingut intacta des de fa segles, la qual s’ha convertit en un element altament singular i que pot esdevenir una eina de dinamització social i econòmica relacionada amb la producció agroalimentària i el turisme sostenible.

Alhora, un dels productes més emblemàtics d’aquest conjunt d’horts i també del municipi és l'anomenat "tomàquet de Copons", nom que pot ser utilitzat per donar valor afegit al producte en sí, als horts i al municipi en general. Tanmateix, no existia  informació sòlida sobre aquest tomàquet. 

Per tal de poder determinar les opcions de dinamització econòmica a redós dels horts de Copons, tot allò que s’hi cultiva i la seva comercialització, i totes les activitats de caire divulgatiu / formatiu o de lleure que s’hi podrien desenvolupar, s’han dut a terme trobades amb més de 12 hortolans i hortolanes del municipi (que d’acord amb les dades disponibles representen el gruix del total d’hortolans) i s’ha realitzat un anàlisi sobre quin és el model productiu actual dels horts, quines són les destinacions dels productes cultivats, i quin és l’ecosistema social (perfil dels hortolans, xarxa social i perspectives de futur). Alhora, també s’ha realitzat una prospecció etnobotànica per tal d’ampliar el coneixement sobre les diverses varietats tradicionals que es cultiven als horts de Copons i poder estudiar el denominat “tomàquet de Copons”, ja que aquest patrimoni immaterial conforma una de les principals singularitats i elements d’identitat del municipi i els seus horts.

La prospecció realitzada i la posterior caracterització morfològica de l’anomenat “tomàquet de Copons” ha demostrat que sota aquest nom es designen 3 morfotipus diferents de tomàquet. El primer, és un tomàquet buit, de forma regular de 4 a 6 cassoles ben definides. El segon morfotipus, és un tomàquet també bastant buit, de forma una mica més irregular, i de 6 a 10 cassoles ben definides als extrems exteriors, però que s’entrellacen al centre. Finalment, el tercer morfotipus i segurament el més singular, és un tomàquet molt irregular i ple, amb un elevat nombre de cassoles no definides.

L’anàlisi realitzat posa de relleu també que les opcions de comercialització directe d’aquest tomàquet i altres varietats com a dinamització econòmica del poble són limitades. Tot i així. els horts de Copons presenten un elevat valor no només per les varietats singulars que s’hi cultiven sinó també per la seva disposició, estructura inalterada durant segles, i l’entorn en el que es troben. En conseqüència la importància de la seva preservació va molt més enllà de la visió purament productiva, sinó que d’una banda atorguen al poble i als seus habitants una singularitat i també un entorn social / relacional de gran importància; i de l’altre banda poden permetre generar una economia dinàmica basada en el turisme i la realització d’activitats divulgatives i de lleure.