Inscripció com a soci/sòcia del Col·lectiu Eixarcolant

Creus en la transformació del sistema de producció, distribució i consum d’aliments vers un model més sostenible i coherent? contribueix a fer-ho possible, fes-te soci del Col·lectiu Eixarcolant!

Quota anual

La quota anual de soci/a del Col·lectiu Eixarcolant es renova automàticament cada any. Aquest pagament es realitza un únic cop a l’any i sempre al final del trimestre d’inscripció.

Exemple: Si una persona s’inscriu com a sòcia a l’abril (2n trimestre de l’any), la quota li arribarà cada any a finals de juny (últim mes del 2n trimestre).

Dades bancàries

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’entitat Col·lectiu Eixarcolantper a que tracti les dades, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal sobre persones. A més, i de conformitat amb la llei de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) anteriorment esmentada, l'informen que les dades que voluntàriament ens faciliti mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer "Registre socis i sòcies del Col·lectiu Eixarcolant”, propietat de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint un correu electrònic a info@eixarcolant.cat